W dzisiejszych czasach coraz częściej spotyka się wymóg uzyskania opinii o wartości nieruchomości w postaci operatu szacunkowego. Odbiorcami tego dokumentu są zarówno instytucje państwowe, podmioty gospodarcze jak i osoby fizyczne. Osobą uprawnioną do sporządzenia w/w dokumentu jest rzeczoznawca majątkowy.
Rzeczoznawcy majątkowi jako osoby pełniące zawód zaufania publicznego, są zobligowani do wykonywania swoich czynności z zachowaniem odpowiedniej staranności oraz etyki biznesowej
W dzisiejszych czasach coraz częściej spotyka się wymóg uzyskania opinii o wartości nieruchomości w postaci operatu szacunkowego. Odbiorcami tego dokumentu są zarówno instytucje państwowe, podmioty gospodarcze jak i osoby fizyczne. Osobą uprawnioną do sporządzenia w/w dokumentu jest rzeczoznawca majątkowy.
Rzeczoznawcy majątkowi jako osoby pełniące zawód zaufania publicznego, są zobligowani do wykonywania swoich czynności z zachowaniem odpowiedniej staranności oraz etyki biznesowej
W dzisiejszych czasach coraz częściej spotyka się wymóg uzyskania opinii o wartości nieruchomości w postaci operatu szacunkowego. Odbiorcami tego dokumentu są zarówno instytucje państwowe, podmioty gospodarcze jak i osoby fizyczne. Osobą uprawnioną do sporządzenia w/w dokumentu jest rzeczoznawca majątkowy.
Rzeczoznawcy majątkowi jako osoby pełniące zawód zaufania publicznego, są zobligowani do wykonywania swoich czynności z zachowaniem odpowiedniej staranności oraz etyki biznesowej

O nas

Jako rzeczoznawcy majątkowi świadczymy kompleksowe usługi z zakresu wyceny, zarówno nieruchomości jak i przedsiębiorstw oraz wartości know - how. Ponadto wykonujemy analizy i opracowania dotyczące rynku nieruchomości.

Wieloletnie doświadczenie, praca w instytucjach zajmujących się tematyką wyceny oraz nieustanne dokształcanie się w ramach studiów podyplomowych i wielu specjalistycznych szkoleń pozwoliły nam na pozyskanie niezbędnej wiedzy do wykonywania kompleksowych usług.

Potwierdzeniem naszych kompetencji jest przynależność do takich organizacji jak Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych oraz pełnienie przez Marcina Korfanty funkcji biegłego sądowego w zakresie wycen. Wszystko to sprawia, że naszą ofertę kierujemy również do syndyków oraz komorników
Zakres naszych usług znajdą Państwo poniżej.

Zakres Usług

WYCENA NIERUCHOMOŚCI:

Oferowana przez nas usługa wyceny nieruchomości stanowi fundament pracy rzeczoznawcy dlatego też jest kierowana do najszerszego spektrum odbiorców. Szczegóły znajdą Państwo w zakładce „Oferta”.

Wycena przedsiębiorstw:

W ramach tematyki wyceny oferujemy wycenę przedsiębiorstw. Marcin Korfanty, jako słuchacz studiów podyplomowych oraz biegły sądowy oferuje kompleksowe wyceny przedsiębiorstw na dowolne cele. Posiadana wiedza pozwala na wycenę w każdym obecnie stosowanym podejściu, co czyni opracowania kompleksowymi i spełniającymi najbardziej rygorystyczne kryteria.

WYCENA KNOW – HOW:

W ramach wyceny oferujemy również wycenę wartości niematerialnych i prawnych, w tym know – how dla celów m.in. pozyskania dotacji unijnych, postępowań upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych. Posiadana wiedza i doświadczenie pozwalają nam na wycenę w każdym obecnie stosowanym podejściu.

Analizy i badania rynku:

W ramach usług uzupełniających oferujemy również badania rynku nieruchomości, wnioski, rekomendacje, ewaluację czynszów i podobne opracowania. Każde ze zleceń jest mocno zindywidualizowane, zatem wymaga szczegółowego doprecyzowania zakresu od samego początku współpracy.

Skontakuj się z nami

Marcin Korfanty

Telefon: (+48) 503-121-644

Anna Korfanty

Telefon: (+48) 694-529-254

Napisz do nas


Niezbędne dokumenty

Aby sprawnie wykonać Państwa zlecenie prezentujemy wykaz dokumentów, niezbędnych Rzeczoznawcy Majątkowemu do wykonania operatu szacunkowego.

Jeśli Klient nie dysponuje którymś z wymienionych dokumentów – nie stanowi to problemu, należy ten fakt zaznaczyć przy ustaleniach dotyczących wyceny – Rzeczoznawca ma możliwość pozyskania dokumentów w odpowiednich Urzędach.

Proszę pamiętać, że z analizy podstawowych dokumentów, może wynikać konieczność zgromadzenia innych dokumentów wyjaśniających wątpliwości.

Nieruchomość Lokalowa
Spółdzielcze Własnościowe Prawo Do Lokalu Mieszkalnego
Nieruchomość Gruntowa Niezabudowana

Wybierz rodzaj nieruchomości

 • Aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu (nie starszy niż 1 miesiąc),
 • Skrócony odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla części wspólnych nieruchomości (nie starszy niż 1 miesiąc),
 • Wypis z ewidencji gruntów i budynków dla działki na której znajduje się budynek w którym usytuowano wyceniany lokal,
 • Zaświadczenie o samodzielności lokalu,
 • Schemat lokalu,
 • Akt notarialny nabycia lokalu (jeśli Klient nim już dysponuje) lub kopia umowy przedwstępnej sprzedaży, jeśli nieruchomość jest sprzedawana;
 • Aktualny odpis z księgi wieczystej (jeżeli lokal posiada księgę wieczystą),
 • Aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu(nie starszy niż 1 miesiąc) – jeśli została ona założona,
 • Wypis z ewidencji gruntów i dla działki na której znajduje się budynek mieszczący wyceniany lokal,
 • Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące przydziału lokalu lub przydział lokalu,
 • Schemat lokalu,
 • Kopia umowy przedwstępnej sprzedaży, jeśli lokal jest sprzedawany;
UWAGA!
Jeżeli powierzchnia lokalu podana w odpisie z księgi wieczystej obejmuje również powierzchnie pomieszczeń przynależnych (piwnica, komórka lokatorska, garaż), niezbędne jest przedłożenie stosownego dokumentu np. akt nabycia lokalu, który precyzuje jaka dokładnie jest powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego bez przynależności.
 • Aktualny odpis z księgi wieczystej (nie starszy niż 1 miesiąc),
 • Kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej,
 • Wypis z ewidencji gruntów (nie starszy niż 1 miesiąc),
 • Decyzja o warunkach zabudowy (jeśli taka została wydana),
 • Decyzja o pozwoleniu na budowę (jeśli taka została wydana),
 • Zaświadczenie z urzędu gminy potwierdzające przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań jeśli na danym terenie nie uchwalono planu zagospodarowania,
 • Kopia umowy przedwstępnej sprzedaży, jeśli nieruchomość jest sprzedawana;
 • Aktualny odpis z księgi wieczystej (nie starszy niż 1 miesiąc),
 • Kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej,
 • Wypis z ewidencji gruntów (nie starszy niż 1 miesiąc),
 • Dokumentacja techniczna budynku (fragment projektu technicznego zawierający ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji). W wypadku braku dokumentacji wykonuje się obmiar budynku.
 • Pozwolenie na budowę
  • lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania,
  • lub pozwolenie na użytkowanie,
 • Kopia umowy przedwstępnej sprzedaży, jeśli nieruchomość jest sprzedawana;
 • Aktualny odpis z księgi wieczystej (nie starszy niż 1 miesiąc),
 • Kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej,
 • Wypis z ewidencji gruntów (nie starszy niż 1 miesiąc),
 • Projekt budynku,
 • Dziennik budowy,
 • Pozwolenie na budowę i/lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania,
 • Kopia umowy przedwstępnej sprzedaży, jeśli nieruchomość jest sprzedawana;
UWAGA!
Jeśli działka powstała w wyniku podziału lub scalenia - konieczne jest przedłożenie stosownych, prawomocnych decyzji. Dodatkowo w przypadku wyceny nieruchomości komercyjnej i niestandardowej, istnieje prawdopodobieństwo zarządzania dodatkowych dokumentów, w zależności od przedmiotu wyceny.
Nieruchomość Gruntowa Zabudowana
Nieruchomość Zabudowana Budynkiem W Trakcie Realizacji

Analiza i doradztwo

Analiza

Poza główną działalnością - wyceną nieruchomości - istnieje możliwość uzyskania dodatkowych usług związanych z rynkiem nieruchomości.

W szczególności jest to sporządzanie opracowań i ekspertyz oraz doradztwo w zakresie pozyskiwania, zakupu i procesu inwestowania w nieruchomości, a także doradztwo w zakresie stanu prawnego nieruchomości i jego regulowania.

Analizy przeprowadzamy zarówno dla klientów indywidualnych planujących zakup/sprzedaż mieszkania, domu lub działki oraz dla przedsiębiorców zamierzających pozyskać lub zbadać nieruchomość przeznaczoną na cele inwestycyjne lub przeznaczoną do sprzedaży.

Opracowanie analizy rynku nieruchomości

 • Analiza lokalnego rynku
 • Badanie trendów cenowych
 • Analiza transakcji na lokalnym rynku
 • Analiza na potrzeby indywidualnych klientów

Opracowanie analizy lokalizacji

 • Badanie stanu formalno-prawnego nieruchomości
 • Szczegółowy opis lokalizacji – komunikacja, infrastruktura techniczna i społeczna
 • Analiza SWOT wybranej lokalizacji
 • Analiza możliwości zabudowy oraz rodzaju inwestycji
 • Oszacowanie wartości nieruchomości

Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości

Na zlecenie klienta przeprowadzić możemy badanie stanu prawnego nieruchomości. Do tego celu pozyskujemy wymagane dokumenty i kompleksowo badamy stan prawny.

Podczas analizy wskazujemy różnice pomiędzy stanem uwidocznionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym i na zlecenie Klienta usuwamy w/w rozbieżności.

Oferta

Moja Oferta

Niniejsza oferta jest skierowana zarówno do osób fizycznych jak i do podmiotów gospodarczych.

Sporządzane przez nas wyceny dotyczą nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych o różnym przeznaczeniu w tym: mieszkalnym, komercyjnym, produkcyjnym oraz innych.

Ponadto możliwym jest uzyskanie wycen praw majątkowych, ograniczonych praw rzeczowych, praw zobowiązaniowych oraz wycen przedsiębiorstw i wartości know-how.

Sporządzamy wyceny w następujących celach:

 • Sprzedaży/kupna nieruchomości
 • Zamiany nieruchomości
 • Negocjacji sprzedażowych
 • Wniesienia wkładu niepieniężnego – aportu
 • Wycena know - how
 • Ustalenia wysokości podatku od spadku lub darowizny
 • Podziału majątku
 • Przekształceń własnościowych
 • Naliczania opłat i ustalania odszkodowań
 • Zniesienia współwłasności nieruchomości
 • Oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz aktualizacji opłat z tego tytułu
 • Zabezpieczenia hipotecznego
 • Ubezpieczenia obiektów budowlanych oraz inne, tu niewymienione

Skontakuj się z nami

Marcin Korfanty

Telefon: (+48) 503-121-644

Anna Korfanty

Telefon: (+48) 694-529-254

Napisz do nas